About us

Our mission

Monmouth Carnival Sunday is a fun and entertainment event organised by volunteers to bring the people of our community together. We aim to organise an annual community carnival which appeals to the residents of all ages from tots to grandparents. We are working hard to achieve this in the form of a first class event for all families. This event is for the community, brought to you by the community.

The Aims of the carnival are to

 • Organise the annual Carnival

 • Promote the socio-economic life of Monmouth

 • Enable charitable intent

The Carnival always has been, and remains, an open-access, all-inclusive event. It offers a platform for individuals and organisations to promote their services, skills and talents within the parameters of the Carnival's aims.

The Carnival is an occasion for

 • All schools and and private tuition enterprises

 • Uniformed or non- uniformed youth or other age-related groups

 • Sports clubs or teams

 • Music, dance and drama societies

 • Special interest groups

 • Charities

 • Churches

 • All businesses with an in-town or greater Monmouth presence

To be involved by means of

 • Programme advertising

 • Parade entry

 • Presence on Carnival day

Ein cenhadaeth

Mae Sul Carnifal Trefynwy yn ddigwyddiad hwyliog a llawn adloniant sy’n cael ei drefnu gan wirfoddolwyr i ddod â phobl ein cymuned ni at ei gilydd. Ein nod ni yw trefnu carnifal cymunedol blynyddol sy’n apelio at drigolion o bob oed, o blant bach i deidiau a neiniau. Rydyn ni’n gweithio’n galed i gyflawni hyn ar ffurf digwyddiad o’r safon uchaf ar gyfer yr holl deuluoedd. Mae’r digwyddiad yma gan y gymuned ar gyfer y gymuned.

Dyma Amcanion y Carnifal

 • Trefnu’r Carnifal blynyddol

 • Hybu bywyd economaidd-gymdeithasol Trefynwy

 • Galluogi bwriad elusennol

Mae’r Carnifal wedi bod yn ddigwyddiad mynediad agored, hollgynhwysol, erioed ac mae’n parhau felly. Mae’n cynnig llwyfan i unigolion a sefydliadau hybu eu gwasanaethau, eu sgiliau a’u talentau oddi mewn i ffiniau amcanion y Carnifal.

Mae’r Carnifal yn achlysur ar gyfer y canlynol

 • Ysgolion a mentrau hyfforddi preifat

 • Grwpiau ieuenctid neu grwpiau eraill cysylltiedig ag oedran – swyddogol neu answyddogol

 • Clybiau a thimau chwaraeon

 • Cymdeithasau cerddoriaeth, dawns a drama

 • Grwpiau diddordeb arbennig

 • Elusennau

 • Eglwysi

 • Pob busnes sy’n bresennol yn y dref neu yng nghyffiniau Trefynwy

Gellir cymryd rhan drwy wneud y canlynol

 • Hysbysebu yn y rhaglen

 • Cymryd rhan yn yr orymdaith

 • Bod yn bresennol ar ddiwrnod y Carnifal